สิทธิพื้นฐานของเด็ก

สิทธิของเด็ก หมายถึง สิทธิของเด็กทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และ ทุกเชื้อชาติที่พึงได้รับการคุ้มครอง ได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างดีที่สุด โดยจะเริ่มคุ้มครองสิทธิเด็กตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิในครรภ์

สิทธิของเด็กที่สำคัญมี 4 ประการ ครอบคลุม (1)สิทธิที่จะมีชีวิต (2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง (3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ (4) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม

1. สิทธิที่จะมีชีวิต

ปัจจุบันเด็กที่ถูกทำทารุณในลักษณะต่าง ๆ มีอยู่มากมาย เด็กเหล่านี้ ได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิตและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งทำให้เด็กเป็นอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ สิทธิของเด็กที่จะมีชีวิต เช่น เด็กที่อยู่ในครรภ์มารดา มีสิทธิที่จะเกิดมาตามธรรมชาติ ผู้ใหญ่ไม่มีสิทธิทำลายเด็กไม่ให้เกิด หรือทำร้ายเด็กจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เด็กที่เกิดมาแล้วพิการมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ผู้ใหญ่ต้องไม่ทำร้ายไม่ทอดทิ้ง ไม่ทุบตีเด็ก เด็กที่กระทำผิดต้องไม่ถูกทรมานหรือถูกลงโทษอย่างโหดร้าย เด็กควรได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์และดูแลสุขภาพที่จำเป็น

2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง

เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องดูแลให้รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ สิทธิ ของเด็กที่จะได้รับการปกป้อง เช่นได้รับการคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดและอบายมุข เด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือพลัดพรากจากครอบครัวจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสม

3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา

เพื่อให้เด็กพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนเด็กตามสิทธิของเด็กที่จะได้รับการพัฒนา เช่น บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องสอนแต่สิ่งที่ดีให้แก่เด็กเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กควรได้รับการพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ ชุมชนควรมีสถานที่ให้เด็กได้พักผ่อนและออกกำลังกาย

4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วม

การอยู่ร่วมกันในสังคม เด็กสามารถมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม เช่นเดียวกับสมาชิกในชุมชนทุกคน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ สิทธิของเด็กที่จะมีส่วนร่วม เช่น เด็กควรได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้ความแตกต่างทางความคิดของเพื่อนๆได้เรียนรู้การประนีประนอมและได้เรียนรู้พฤติกรรมของเพื่อน ๆ ในกลุ่ม มีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email