ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Scratch      

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

ใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์ (Project) ได้

Print Friendly, PDF & Email