บทที่ 3 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

22 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

อินเทอร์เน็ต (Internet)   คือ  เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network อินเทอร์เน็ต (Internet)  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหน [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

22 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ 1. ความสะดวกในการเก็บข้อมูลสามารถเก็บไว้ได้มากเเละปลอดภัยสามารถส่งข้อมูลได้ถึง200หน้า 2. ความถูกต้องของข้อมูลสามารถ จะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนถ้าเกิดความผิดพลาดจะมีการรรับรเละเเก้ไขใหม่ 3. ความเร็วของการทำงาน สัญญานไฟฟ้าจะเร็วเท่าความเร็วเเสงจึงทำให [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย

22 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

เทคโนโลยีการส่งข้อมูลแบบไร้สาย อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อกลางนำสัญญาณซึ่งสามารถแบ่งตามช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 4 ชนิด ดังนี้  1. อินฟราเรด (Intrared) เป็นลักษณะของคลื่นที่ใช้ในการส่งข้อมูลระยะใกล้ๆ ในช่วงความถี่ที่แคบมาก ใช้ช่องทงสื่อสารน้อย มักใช้กับการสื่อสารข้อมูลที่ไม่มีสิ่งกีดขว [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 อุปกรณ์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Hardware)

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

คอมพิวเตอร์ (Computer) เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายนั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรุ่นเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน คุณสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์หลากหลายรุ่น หลากหลายประเภทมาเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพีซี แมคอินทอช หรือยูนิก [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 โพรโทคอล(Protocol)

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

โพรโทคอล(Protocol) โพรโทคอล -โพรโทคอลการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่ผลิตจากผู้ผลิตหลายรายผ่านทางระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ กัน ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกันได้ ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของการส่งและกำหนดมาตรฐานทั้งทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ [ อ่านต่อ ]

สั่งงาน ม.2

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

ให้นักเรียนทำรายงาน เรื่อง Windows10 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า พร้อม ข้อสอบและเฉลย จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนทำคลิปนำเสนอเนื้อหา เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร์ ส่งเข้าเมล์ของครูที่ kruaof.npl.m2.2558 @blogger.com ให้นักเรียนทำใบงานในเล่มสีเหลือง โดยศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ www.kruaof.com ให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกห [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   ความหมายของเครือข่าย ในส่วนของ “เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันในระยะใกล้ภายในพื้นที่เดียวกัน (Local) กับเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกล (Remote) โดยเฉพาะเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกลนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

พัฒนาการสื่อสารข้อมูล ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำงานสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งในด้านครอบครัว ด้านการทำงาน ตลอดจนสังคมและการเมืองทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะ แล [ อ่านต่อ ]

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

การนำเสนอสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การนำเสนองาน แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ทดสอบความรู้หลังเข้าชมเว็บไซต์เรื่องระบบปฏิบัติการ windows 7 เบื้องต้น