บทที่ 2 โพรโทคอล(Protocol)

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

โพรโทคอล(Protocol) โพรโทคอล -โพรโทคอลการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่ผลิตจากผู้ผลิตหลายรายผ่านทางระบบเครือข่ายชนิดต่างๆ กัน ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกันได้ ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของการส่งและกำหนดมาตรฐานทั้งทางฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ [ อ่านต่อ ]

สั่งงาน ม.2

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

ให้นักเรียนทำรายงาน เรื่อง Windows10 ไม่น้อยกว่า 15 หน้า พร้อม ข้อสอบและเฉลย จำนวน 10 ข้อ ให้นักเรียนทำคลิปนำเสนอเนื้อหา เรื่อง เครือขายคอมพิวเตอร์ ส่งเข้าเมล์ของครูที่ kruaof.npl.m2.2558 @blogger.com ให้นักเรียนทำใบงานในเล่มสีเหลือง โดยศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ www.kruaof.com ให้นักเรียนนำสมุดแบบฝึกห [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย   ความหมายของเครือข่าย ในส่วนของ “เครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันในระยะใกล้ภายในพื้นที่เดียวกัน (Local) กับเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกล (Remote) โดยเฉพาะเครือข่ายที่เชื่อมโยงแบบระยะไกลนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาช่องทางการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ [ อ่านต่อ ]

บทที่ 2 การสื่อสารข้อมูล

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

พัฒนาการสื่อสารข้อมูล ธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทำให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทำงานสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการดำเนินชีวิตร่วมกันทั้งในด้านครอบครัว ด้านการทำงาน ตลอดจนสังคมและการเมืองทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะ แล [ อ่านต่อ ]

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบต่อไปนี้

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

การนำเสนอสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การนำเสนองาน แบบทดสอบวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล แบบทดสอบ โครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบเก็บคะแนน

20 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ทดสอบความรู้หลังเข้าชมเว็บไซต์เรื่องระบบปฏิบัติการ windows 7 เบื้องต้น    

12 ข้อที่ชาวเน็ตควรรู้เกี่ยวกับพรบ.ลิขสิทธิ์

5 สิงหาคม 2015 ครูออฟ 0

1. “รูปของเรา ลิขสิทธิ์ของเรา” รูปภาพ ข้อความ ภาพถ่าย วิดีโอ คลิป ของเรา ที่เราถ่ายเอง หรือ จ้างถ่ายจ้างผลิต เป็นลิขสิทธิ์ของเราโดยอัตโนมัติทันที – สำนักข่าว เว็บไซต์ข่าว สื่อใดๆ จะเอาไปใช้งาน “ต้องขออนุญาตเราก่อน” และคุณสามารถให้พวกเขาใช้ฟรีๆ ได้ หรือ จะเจรจาขอส่วนแบ่ง [ อ่านต่อ ]

แป้นพิมพ์ (Keyboard)

5 กรกฎาคม 2015 ครูออฟ 0

แป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลเพื่อสั่งให้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดำเนินการและแสดงผลออกทางจอภาพ (Monitor) แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้าย ๆ กับแป้นพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีด กล่าวคือ มีแต่ละแป้นพิมพ์ตัวอักษรแถวบนหรือแถวล่างได้ แต่แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีประมาณ 101-104 แป้น แป [ อ่านต่อ ]