แบบทดสอบวัดความรู้เท่าทันสื่อ โครงการละครสั้น “ดิจิแมน ผู้พิทักษ์ไซเบอร์ ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถตอบคำถามได้ไม่น้อยกว่า 9 ข้อ จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

30 เมษายน 2023 ครูออฟ 0

1. ระบบเต็มหรือจำกัดจำนวนต่อวัน แนะนำให้ทำช่วงเช้า2. ใส่อีเมล์ผิดต้องใช้ gmail เท่านั้น3. คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด4. ต้องใช้เวลาในการตอบกลับอีเมล์ อาจนานถึง 1วัน5. อาจอยู่ในเมล์ขยะ6. บางเพจจำกัด gmail และให้ทำได้เพียงครั้งเดียว7. บางเกียรติบัตรไม่ส่งทางอีเมล์ต้องดาวโหลดจากเว็บไซต์

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เก็บคะแนนบทที่ 1 ม.2 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 มิถุนายน 2016 ครูออฟ 0

คำชี้แจง – ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด – ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้ – เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด – เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70% หรือ 14 ข้อขึ้นไป   แบบทดสอบ =>    http://goo.gl/JO9R3d  ต [ อ่านต่อ ]