3 มีนาคม 2021

เทคโนโลยี 1 ป.4

ภาคเรียนที่ 1

1. การใช้โปรแกรม Microsoft Office Word

2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

3. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบปลายภาค 30 คะแนน

ภาคเรียนที่ 2

1. การใช้โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. ลักษณะของโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint

2. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบปลายภาค 30 คะแนน

ขึ้นหน้าบน