1.1.1 การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์

การค้นพบปัญหา

 • ปัญหาใดที่นักเรียนพบบ่อยที่สุด
 • นักเรียนคิดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร
 • จากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
 • จากภาพนักเรียนคิดว่าเกิดปัญหาอะไร
 • จากภาพนักเรียนคิดว่ามีการแก้ปัญหาอย่างไร
 • นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ได้ผลหรือไม่

สังเกตและวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่

สรุป ปัญหารอบตัวเรามีมากมายหลายปัญหา เช่น ปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่อง เมื่อเราพบเจอปัญหาจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เราค้นพบสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธีจนสำเร็จ

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

 • จากภาพการแต่งตัวไปโรงเรียนของนักเรียนชาย นักเรียนคิดว่ามีขั้นตอนการแต่งตัวอะไรบ้าง
 • นักเรียนคิดว่าการแต่งตัวไปโรงเรียนของนักเรียนชายในภาพเป็นขั้นตอนหรือไม่
 • นักเรียนคิดว่านักเรียนชายในภาพมีการวางแผนก่อนการแก้ปัญหาหรือไม่
 • ทำไมจึงต้องวางแผนแล้วค่อยแก้ปัญหา

ข้อความแสดงการแก้ปัญหาที่กำหนดแล้วนำไปเขียนเป็นสัญลักษณ์แสดงการแก้ปัญหา

เริ่มต้น
            1.  ฝนตกหรือไม่
            2.  ถ้าฝนตก อ่านหนังสือก่อน จึงซักผ้าแล้วนำไปตาก
            3.  ถ้าฝนไม่ตก ซักผ้าแล้วตาก
จบ

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

วิธีการแก้ปัญหา

การลองผิดลองถูก
ใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน
การขจัด
 1. การลองผิดลองถูก เป็นการแก้ปัญหาที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ลากเส้น เพื่อหาทางออกจากเขาวงกต
 2. ใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน เป็นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาวิเคราะห์ สรุปผล แล้วนำไปแก้ปัญหา
 3. การขจัด เป็นการแก้ปัญหาโดยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ได้มากที่สุด แล้วขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกจนได้คำตอบที่ต้องการ

สรุป ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจต้องใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเข้ามาช่วยเพื่อให้รวดเร็วและแก้ปัญหาได้ตรงจุดจนสำเร็จ ซึ่งขั้นตอนในการแก้ปัญหาจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนแก้ปัญหา โดยจะทำการพิจารณาปัญหา แล้วค่อยวางแผนแก้ปัญหา เมื่อวางแผนแล้วต้องเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหานั้น ๆ โดยวิธีการแก้ปัญหามีอยู่หลายวิธี เช่น การลองผิดลองถูก ใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกัน และการขจัด

การใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

            นักเรียนสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าให้ได้มากที่สุด โดยย้ายก้านไม้ขีดได้เพียง 3 ก้าน

นักเรียนต้องทำให้ปลาที่กำลังหันไปทางซ้ายให้สลับหันไปทางขวา โดยวาดก้านไม้ขีดได้เพียง 3 ก้าน

นักเรียนลองวาดภาพในตำแหน่งที่หายไป

สรุป การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาสามารถทำได้หลายวิธี โดยการเขียน บอกเล่า การวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ โดยก่อนแก้ปัญหาต้องมีการวางแผนการแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยลงมือแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหาประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา

About ครูออฟ 907 Articles
https://www.kruaof.com