No Image

การออกแบบอัลกอริทึมเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณ

31 กรกฎาคม 2022 ครูออฟ 0

การออกแบบอัลกอริทึมเป็นประโยชน์ต่อการคำนวณ การประมวลผลข้อมูลและการวางระบบอัตโนมัติต่าง ๆ แต่เมื่อนำแนวคิด 4 เสาหลักนี้ ไปใช้ในหลักสูตร พบว่ามีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่ผู้เรียนระดับประถมศึกษาจะเข้าใจได้ จึงมีการสร้างคำจำกัดความขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับวัยมากขึ้น รวมทั้งเหมาะกับครูหรือผู้ปกครอง ในก [ อ่านต่อ ]

No Image

4 เสาหลัก ของการคิดเชิงคำนวณ 

31 กรกฎาคม 2022 ครูออฟ 0

4 เสาหลักของการคิดเชิงคำนวณ ประกอบด้วย 1. การย่อยปัญหา 2.การจดจำรูปแบบ 3. การคิดเป็นนามธรรม และ 4. การออกแบบอัลกอริทึม Decomposition (การย่อยปัญหา) หมายถึงการย่อยปัญหาหรือระบบที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนเล็กๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและแก้ปัญหา เช่น การบอกว่าอาหารที่เราไม่เคยทานแล้วได้ทดลองทานดูนั้นมีรสชาต [ อ่านต่อ ]

No Image

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) 

31 กรกฎาคม 2022 ครูออฟ 0

การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คือกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้น ทีละตอน รวมทั้งการย่อยปัญหาที่ช่วยให้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดได้วิธีคิดเชิงคำนวณมีความจำเป็นในการพัฒนา แ [ อ่านต่อ ]

No Image

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

31 กรกฎาคม 2022 ครูออฟ 0

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) เป็นทักษะการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโล [ อ่านต่อ ]

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPS)

กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ( 5 STEPS)

30 กรกฎาคม 2022 ครูออฟ 0

การปฎิรูปการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 หวังที่จะพัฒนาเด็กไทยและคนไทยให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ของครู จึงต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน หรือ 5 STEPs” เป็นแนวการจัดการเรียนการ [ อ่านต่อ ]

No Image

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  Duolingo 

14 กรกฎาคม 2022 ครูออฟ 0

เนื่องจากข้อสอบภาษาอังกฤษ Duolingo เป็นข้อสอบแนวใหม่ที่ผลคะแนนสามารถใช้ยื่นเข้ามหาลัยได้ โดยผลของคะแนนเทียบเท่ากับ IELTS TOEFL สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ https://online.chulatutor.com/p/duolingo , https://www.chulatutor.com/blog/duolingo-english-test/ , https://www.chulatutor.com/blog/duo [ อ่านต่อ ]