Excel คืออะไร

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

Microsoft Excel ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในลักษณะของตาราง ที่มีความสามารถในการคำนวณและสร้างกราฟจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันได้พัฒนามาถึงรุ่นที่มีชื่อเรียกว่า Microsoft Excel 2010 ที่พัฒนารูปลักษณ์ของหน้าตาและการใช้งานโปรแกรมให้ดูง่าย โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้น

รู้จักงานบ้าน ป.1

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน เพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

27 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

มนุษย์ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน การสื่อสารที่สร้างสรรค์ และการพูดจากันด้วยเหตุผล จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

No Image

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มีอยู่ 4 ประการ ครอบคลุม 1. ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 2.ใช้อำนาจและอารมณ์ในการตัดสินปัญหา 3.ไม่ปรับความเข้าใจกัน 4.ใช้คำพูดหยาบคาย ทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้าม

No Image

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน มี 3 ประการ ครอบคลุม 1.แก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง มีเหตุผล รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง 2. สื่อสารที่สร้างสรรค์ ใช้คำพูดสุภาพ กล่าวคำขอโทษเมื่อตนเองผิด 3. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ใช้หลักประชาธิปไตยในการตัดสินปัญหา

No Image

สาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

สาเหตุความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน มี 4 สาเหตุครอบคลุม 1.การเข้าใจผิดและไม่พูดคุยกัน 2.มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 3.เล่นรุนแรงจนอีกฝ่ายเจ็บแล้วไม่ขอโทษ 4.ถูกเพื่อนรังแก

No Image

สาเหตุการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในครอบครัว ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

สาเหตุของความขัดแย้งในครอบครับ มี 4 สาเหตุ ครอบคลุม 1.พูดจาหยาบคายต่อกัน 2.ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว 3.ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 4.ไม่พูดคุย ต่างคนต่างอยู่

No Image

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
เพศชาย มีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัว เสียงแตกแหบห้าว น้ำหนัก ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เพศหญิง มีสิวขึ้นที่ใบหน้าและลำตัว หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น เริ่มมีประจำเดือน
การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย มีความวิตกกังวล และมีความสนใจเรื่องเพศ ปฏิบัติตนตามเพื่อน
ต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม และเพื่อนสนิทที่รู้ใจ คอยปรึกษาและแก้ปัญหา

No Image

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้นำของครอบครัว รับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เช่น จัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือสุขอนามัยของลูก แก้ไขปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัว ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี รวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจ [ อ่านต่อ ]

No Image

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ป.5

24 สิงหาคม 2021 ครูออฟ 0

1) สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่และเอื้ออาทรต่อกัน ให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่กันอยู่เสมอ2) สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง3) สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันมีความกตัญญูรู้จักการไปลามาไหว้4) สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำ เช่น รับประทานอาหารพ [ อ่านต่อ ]