No Image

หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ ป.5

31 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 1

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า การเจริญเติบโตตามช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ดังนั้น เราจึงควรดูแลสุขอนามัยให้เหมาะสม  การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องอาศัยการปรับตัว พฤติกรรม และการวางตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ [ อ่านต่อ ]

พฤติกรรมทางเพศ ป.5

31 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การแสดงพฤติกรรมและการวางตัวที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

การวางตัวที่เหมาะสม ป.5

31 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องอาศัยการปรับตัวและการวางตัวที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกัน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

No Image

การปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศ ป.5

30 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การดูแลรักษาสุขอนามัยทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยทางเพศที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ ป.5

30 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

เมื่อเจริญเติบโตขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งการปรับตัว ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คลิปการสอน การแก้ปัญหา ป.3

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

การแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จ ปัญหาที่พบสามารถแก้ไขได้ง่ายหรือบางปัญหาอาจใช้เหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมที่สุด

การแก้ปัญหา ป.3

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ในการดำรงชีวิตจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องใช้เหตุผล เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ

No Image

คลิปการสอน การค้นพบปัญหา ป.2

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ปัญหารอบตัวเรามีมากมายหลายปัญหา เช่น ปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่อง เมื่อเราพบเจอปัญหาจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เราค้นพบสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธีจนสำเร็จ

การค้นพบปัญหา ป.2

27 กรกฎาคม 2021 ครูออฟ 0

ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนจะพบปัญหามากมาย ซึ่งในแต่ละปัญหาที่พบนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียน การค้นพบปัญหานั้นจะช่วยให้เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้สำเร็จ