No Image

การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต ป.5

30 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปเรขาคณิต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า การเขียนโปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะใช้คำสั่งการวางปากกา โดยให้โปรแกรม    วาดรูปตามที่เราต้องการ โดยการใช้บล็อกคำสั่งและการกำหนดค่าต่าง ๆ เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรม Scra [ อ่านต่อ ]

No Image

การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

30 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด  และอาจนำขั้นตอนไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างการอ [ อ่านต่อ ]

No Image

การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

29 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล นำไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

No Image

รู้จักขั้นตอนการแก้ปัญหา ป.4

28 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล

No Image

การคาดการณ์ผลลัพธ์ของปัญหา ป.4

26 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

ปัญหาบางปัญหาต้องพิจารณาให้รอบคอบ หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ แตกต่างกันจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปด้วย

No Image

แนวทางการแก้ปัญหา ป.4

25 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

ปัญหาบางปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี ควรให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาแต่ละวิธี เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา แล้วใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

No Image

ข้อมูลและสารสนเทศ ป.5

24 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

1 ข้อมูล ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ที่พบเจอ ซึ่งอาจจะได้มาจากการสังเกต การจดบันทึก สอบถาม การสัมภาษณ์ เช่น ชื่อ เพศ อายุ คะแนนสอบ 1.1 ประเภทของข้อมูล ข้อมูลสามารถแม่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของข้อมูล ดังนี้ 1.2 ลักษณะของข [ อ่านต่อ ]

No Image

การเลือกวิธีการแก้ปัญหา ป.4

24 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การเลือกวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละปัญหา ควรพิจารณาเงื่อนไขของปัญหาที่ครอบคลุมทุกกรณี โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

No Image

การค้นหาข้อมูล ป.5

23 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรก ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วจะต้องใช้โปรแกรมสำหรับเปิดเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โปรแกรมนี้เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรม เช่น Internet Explorer หรือ Google Chrome ที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูล

No Image

เกมการแก้ปัญหา ป.5

22 มิถุนายน 2021 ครูออฟ 0

การฝึกการแก้ปัญหาเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบได้เป็นอย่างดี แต่เราอาจยังไม่ต้องแก้ปัญหาจริง เพียงแค่ฝึกจากเกมที่มีอยู่ก็ได้ ซึ่งมีทั้งเกมในลักษณะของสื่อต่าง ๆ หรือเกมคอมพิวเตอร์