การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ตอนที่ 1

30 ธันวาคม 2020 ครูออฟ 0

หากต้องการให้แมวหรือตัวละครทําตามคําสั่งของเราตามโจทย์ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ป.4 หน้า 33 นั้น เราจะต้องเขียนโปรแกรมคําสั่งเพื่อป้อนให้โปรแกรมทําตามคําสั่ง จากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมแล้วแต่การที่จะเขียนโปรแกรมคําสั่งได้นั้นสิ่งที่จะต้องศึกษา [ อ่านต่อ ]

โปรแกรม Scratch

30 ธันวาคม 2020 ครูออฟ 0

นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร เราสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทํางานได้อย่างไร โปรแกรม Scratch สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี คือ การเข้าใช้งานแบบออนไลน์และการเข้าใช้งานแบบออฟไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี ใช้โปรแกรม Scratch 3.0 ให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นข้อมูลและตรวจสอบว่า ขั้ [ อ่านต่อ ]

การทำธุรกิจ

30 ธันวาคม 2020 ครูออฟ 0

คำถามกระตุ้นความคิด เพราะอะไรการประกอบธุรกิจต่างๆ จึงมีความสําคัญต่อคนในชุมชน นักเรียนคิดว่า ถ้าขาดปัจจัยในการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง การประกอบธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด

รู้จักงานประดิษฐ์ ป.6

28 ธันวาคม 2020 ครูออฟ 0

นักเรียนคิดว่า งานประดิษฐ์เป็นเอกลักษณ์ไทย มีความสวยงามและโดดเด่นอย่างไร นักเรียนคิดว่า การทํางานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จัดเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือไม่ เพราะอะไร

การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ

26 ธันวาคม 2020 ครูออฟ 0

จากเกร็ดแนะครู มีเงือนไขคือ อ่านหน้งสือภาษาอังกฤษเข้าใจหรือไม่ ถ้าเข้าใจให้อ่านหน้าต่อไป ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปอ่านซ้ำ แล้วในเวบเนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวนครูออฟละ (www.kruaof.com) มีวิธีเข้าใช้งานหน้าเพจนี้ได้อย่างไร ให้ออกแบบยังงานมาส่งหน่อย มีค่าคะแนน 10 คะแนน

การออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือก

26 ธันวาคม 2020 ครูออฟ 0

กิจกรรม ให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือกตามสถานการณ์ต่อไปนี้ “ถ้าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วรถติดจะนั่งรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน แต่ถ้ารถไม่ติดจะเดินไปโรงเรียน” มีค่าคะแนน 10 คะแนน