No Image

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.5

25 กันยายน 2020 ครูออฟ 0

สำนักพิมพ์พัฒนาวิชาการ (พว.) หน่วยที่ 1 เหตุผลและการใช้ปัญหา การแก้ปัญหา การพิจารณาปํญหา วิธีการแก้ปัญหา เกมส์การแก้ปัญหา การแก้ญหากับคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การทำงานของคอมพิวเตอร์ การออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้ [ อ่านต่อ ]