วิชาทัศนศิลป์ ป.6

ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ 1.1 :  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ป.6/1 ระบุสีคู่ตรงข้ามและอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ (30 คะแนน)
ป.6/2 อธิบายหลักการจัดขนาด สัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์ (20 คะแนน)
ป.6/5 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้หลักการของรูปและพื้นที่ว่าง (20 คะแนน)
ป.6/6 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยใช้สีคู่ตรงข้าม หลักการจัดขนาดสัดส่วนและความสมดุล (30 คะแนน)

หน่วยที่ 1 หลักงานสร้างสรรค์งานศิลป์

บทที่ 1 พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์ (ศ1.1 ป.6/2,ป.6/5)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากการจัดองค์ประกอบศิลป์
 2. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากรูปและพื้นที่ว่าง

กิจรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 สีสันในงานศิลป์ (ศ1.1 ป.6/1,ป.6/6)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. พื้นฐานเรื่องสี
 2. การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยสีคู่ตรงข้าม

กิจรรม

แบบทดสอบหลังเรียน

ภาคเรียนที่ 2

คะแนนตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ 1.1 :  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื่นชม  และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 1. สร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนัก (ศ 1.1 ป.6/3)
 2. สร้างสรรค์งานปั้น โดยใช้หลักการเพิ่มและลด (ศ 1.1 ป.6/4)
 3. สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ (ศ 1.1 ป.6/7)

หน่วยที่2 งานทัศนศิลป์แสนสนุก

บทที่1 ภาพวาดเหมือนจริง (ศ 1.1 ป.6/3)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. านทัศนศิลป์ทั้ง2มิติ และ3มิติ
 2. การวาดภาพเหมือนจริง

กิจกรรม

ตอบคำถามใน google form 10 คะแนน

วาดภาพที่ระบุแสงและเงา 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่2 งานปั้นแสนสนุก (ศ 1.1 ป.6/4)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. พื้นฐานงานปั้น
 2. สร้างสรรค์งานปั้น

กิจกรรม หน่วยที่ 2 บทที่ 2 มี 7 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 งานศิลป์กับการสร้างสรรค์ผลงาน (ศ 1.1 ป.6/7)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การออกแบบแผนภาพและแผนผัง
 2. การออกแบบภาพประกอบ

กิจกรรม หน่วยที่ 2 บทที่ 3 มี 3 ข้อ 15 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่3 งานทัศนศิลป์กับชีวิต

ตัวชี้วัดเก็บคะแนน

มาตรฐาน ศ 1.2  : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างาน ทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล

 1. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนชีวิตและสังคม (ศ 1.2 ป.6/1)
 2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อ  ความศรัทธาในศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น (ศ 1.2 ป.6/2)
 3. ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ ของบุคคล (ศ 1.2 ป.6/3)

บทที่ 1 งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม (ศ 1.2 ป.6/1)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม
 2. คลิปการสอนบน youtube

กิจกรรม หน่วยที่ 3 บทที่ 1 มี 3 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่2 งานทัศนศิลป์ในศาสนาและวัฒนธรรม (ศ 1.2 ป.6/2,ป.6/3)

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. อิทธิพลทางศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์
 2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์
 3. คลิปการสอน บน youtube

กิจกรรม หน่วยที่ 3 บทที่ 2 มี 8 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email