การงานอาชีพ ป.2

ภาคเรียนที่ 1

ตัวชี้วัดเก็บคะแนน

มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัดรายละเอียด คะแนน
ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น บทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในบ้าน การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า การช่วยเหลือ
ครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร การกวาดบ้าน การล้างจาน
45
ป.2/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้หมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกล้า การทำของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว35
ป.2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัยความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน20

บทที่ 1 หนูทำงานบ้าน

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน
 2. หน้าที่ของนักเรียนในฐานะสมาชิกในบ้าน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 2 หนูเข้าครัว

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การประกอบอาหาร
 2. อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
 3. การเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
 4. ตัวอย่างการเตรียมประกอบอาหาร

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 หนูปลูกต้นไม้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. พืชพันธ์ที่ควรรู้จัก
 2. การเพาะเมล็ด
 3. วิธีการเพาะเมล็ด
 4. การดูแลแปลงเพาะกล้า
 5. การดูแลรักษาอุปกรณ์

แบบทดสอบหลังเรียน

ภาคเรียนที่ 2

ตัวชี้วัดเก็บคะแนน

มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ตัวชี้วัดรายละเอียด คะแนน
ป.2/1 บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น บทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในบ้าน การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า การช่วยเหลือ
ครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร การกวาดบ้าน การล้างจาน
45
ป.2/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้หมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกล้า การทำของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว35
ป.2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัยความปลอดภัยเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน20

บทที่ 4 หนูทำของเล่น

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. กระบวนการทำงานประดิษฐ์
 2. วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์
 4. การประดิษฐ์ของเล่น
 5. ตัวอย่างการประดิษฐ์ของเล่น

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 5 หนูประดิษฐ์ของใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การประดิษฐ์ของใช้
 2. ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 20 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email