หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน ป.2

ในการทำงานบางอย่างในชีวิตประจำวันอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการทำงานลงได้ อีกทั้งยังมีความถูกต้องแม่นยำ เช่น การพิมพ์รายงาน การวาดภาพ การจัดการไฟล์งานต่าง ๆ และการนำเสนองาน ซึ่งสามารถนำซอฟต์แวร์ โปรแกรมระบายสี โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ เข้ามาช่วยในการทำงานได้

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลคำ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2   เรื่อง การสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3   เรื่อง โปรแกรมกราฟิก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4   เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรมระบายสี (Paint)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5   เรื่อง โปรแกรมนำเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   6   เรื่อง การนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   7   เรื่อง การจัดการไฟล์ข้อมูลและการแก้ไขไฟล์
Print Friendly, PDF & Email