หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

ในการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้งานด้วย อาจนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย โดยการรวบรวมนั้นจะต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้หรือสารสนเทศที่ได้    สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น นำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า  การทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ และการสร้างแผนภูมิรูปภาพ การทำงานต่าง ๆ  ในปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือช่วยมากมาย การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบรายงาน  หรือการทำป้ายประกาศสามารถนำซอฟต์แวร์ประมวลคำมาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด (Microsoft Office Word) การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานที่ช่วยในการบันทึกข้อมูล  คิดคำนวณ สร้างตาราง เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel)    และการใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอในการแสดงข้อมูลแบบต่าง ๆ สามารถนำเสนอในรูปแบบสไลด์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Office PowerPoint)

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1 เรื่อง ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2 เรื่อง การนำเสนอข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   5 เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ
Print Friendly, PDF & Email