หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ป.6

โครงสร้างเนื้อหา หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
  • 2.1 ความสำคัญและความหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
   • 2.1.1 ความสำคัญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
   • 2.1.2 ความหมายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
  • 2.2  หลักการพื้นฐานของการนำเสนอข้อมูล
   • 2.2.1 หลักการดึงดูดความสนใจ
   • 2.2.2 หลักความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • 2.3 รูปแบบการนำเสนองาน
   • 2.3.1  โปรแกรม PowerPoint
   • 2.3.2  โปรแกรม Flip Album
   • 2.3.3  รูปแบบ Social Network
    • Facebook
    • Youtube
    • Instragram
    • Tiktok
Print Friendly, PDF & Email