หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี ป.2

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีกับสารสนเทศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในการใช้นั้น ผู้ใช้จะต้องใช้อย่างปลอดภัย โดยต้องคำนึงถึงอันตรายจากการใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ เพื่อป้องกัน ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง และการใช้งานบางอย่างอาจต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น ผู้ใช้ต้องใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้นานมากขึ้น

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1   เรื่อง การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2   เรื่อง วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3   เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
Print Friendly, PDF & Email