ประเภทของการนำเสนอ

ประเภทของการนำเสนอ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ครอบคลุม (1) การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน และ (2) การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน

การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน (Informal Presentation)

การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือแบบแผนที่แน่นอน เป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาข้อมูล การนำเสนอในรูปแบบนี้ เช่น การแทรกข้อมูลลงในบทความและข้อเขียนต่างๆ

การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน (Formal Presentation)

การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน เป็นการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน การนำเสนอแบบนี้ ได้แก่ การนำเสนอในรูปตาราง หรือแผนภูมิ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email