8.1.1 กฎหมายจราจร 

กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวอย่างกฎหมายจราจรที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม

  • ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยผู้ที่ขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถ
  • ต้องไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ขณะมึนเมา หรือมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด
  • ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น ถ้าเห็นสัญญาณไฟสีแดงให้หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด
  • ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนและต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัว
  • ผู้ขับขี่ต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ และไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email