สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพ

สินค้า คือ สิ่งที่สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยเราสามารถเก็บรวบรวมสินค้าไว้หรือสามารถที่จะถ่ายโอนไปให้คนอื่น ๆ ได้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือแบบเรียน ดินสอ นาฬิกา ผลไม้ อาหาร สิ่งของเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

บริการ คือ การให้ประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกสบายความพึงพอใจ ความรู้ และความบันเทิง โดยไม่ปรากฏเป็นรูปร่างหรือสิ่งของบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ และเมื่อได้มาแล้วก็ไม่สามารถถ่ายโอนไปให้คนอื่น ๆ ได้ เช่น บริการตัดผม บริการรถโดยสารประจำทางบริการรักษาพยาบาล

ในตลาดจะมีสินค้าและบริการอยู่มากมายหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีคุณภาพและราคาแตกต่างกัน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email