บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของประชาชนในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้อำนาจอธิปไตยเลือกตัวแทนของตนเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปทำาหน้าที่บริหารประเทศ หรือเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ครอบคลุม (1) ก่อนการเลือกตั้ง (2) ระหว่างการเลือกตั้ง และ (3) หลังการเลือกตั้ง

1. ก่อนการเลือกตั้ง

1.1 ให้ความสนใจและติดตามข่าวการเลือกตั้ง
1.2 ศึกษาประวัติของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองต่าง ๆ
1.3 กระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้าน เห็นความสำาคัญของการเลือกตั้ง
1.4 ตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของตนและสมาชิกในครอบครัวก่อนการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ถ้าพบว่ามีความผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
1.5 สอดส่องดูแลเกี่ยวกับการกระทำาความผิดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้ง

2. ระหว่างการเลือกตั้ง

2.1 ติดตามรับฟังการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
2.2 สอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้มีการทำาความผิดในการเลือกตั้ง
2.3 รณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มาก ๆ
2.4 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนด
2.5 สังเกตการณ์การลงคะแนนและนับคะแนน
2.6 ติดตามการประกาศผลนับคะแนน

3. หลังการเลือกตั้ง

3.1 ติดตามผลการทำงานของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่ให้ไว้หรือไม่
3.2 เข้าลงชื่อถอดถอนผู้ที่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email