สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนในจังหวัด

ลักษณะทางกายภาพของแต่ละจังหวัด ส่วนใหญ่แตกต่างกัน หรือแม้แต่ภายในจังหวัดเดียวกัน แต่ละบริเวณก็ยังมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งลักษณะกายภาพมีผลอย่างมากต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั้ง 3 ด้านครอบคลุม (1) ลักษณะที่อยู่อาศัย (2) การคมนาคม และ (3) การประกอบอาชีพ

1. ลักษณะที่อยู่อาศัย

การสร้างที่พักอาสัยของมนุษย์ จะปรับตัวตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเอาสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มาใช้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง รวมทั้งรุปแบบที่อยู่อาศัยก็ต้องปรับ ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้คนที่อยู่กันคนละจังหวัดหรือแม้แต่ในจังหวัดเดียวกันจึงมีลักษณะแตกต่างกัน

2. การคมนาคม

ลักษณะทางกายภาพของแต่ละจังหวัดเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดให้มนุษย์เลือกรูปแบบในการเดินทาง พื้นที่ต่างกันก็ใช้รูปแบบการคมนาคมที่ต่างกันที่ต่างกัน


3. การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพของผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก และจะต้องสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศในจังหวัด ทำให้เกิดการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น จังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดทะเล ผู้คนอาจจะประกอบอาชีพทำประมง ส่วนผู้คนที่รับจ้างไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้ทะเลก็จะประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย รับจ้าง

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email