ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ ที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย คนไทยทุกคนควรเทิดทูนและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีความสำคัญต่อสังคมไทย ดังนี้

1) ทรงเป็นประมุขของชาติ ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย
2) ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
3) ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้
4) ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติ
5) ทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆซึ่งทำให้สิ่งนี้ตกทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
6) ทรงนำความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
7) ทรงเป็นผู้นำในการพัฒนา เช่น การปฏิรูปประเทศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ ชาติไทยจึงมีความเจริญรุ่งเรือง มีความเป็นปึกแผ่น สงบร่มเย็น ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ด้วยการตั้งใจทำความดีช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email