ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

ระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ทั้งทางตรง เช่น การชุมนุมประท้วงรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาปากท้องให้แก่ประชาชน หรือทางอ้อมโดยการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรให้เข้าไปทำาหน้าที่แทนตน ดังนั้น บทบาทของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยจึงมีความสำาคัญมาก ความสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ครอบคลุม (1) ด้านความเสมอภาค (2) ด้านสิทธิ และ (3) ด้านเสรีภาพ

1. ด้านความเสมอภาค การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น
1.1 ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
1.2 มีความเท่าเทียมกันในการเข้าเรียนหนังสือ โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1.3 มีความเท่าเทียมกันในการตรวจรักษาสุขภาพที่ได้มาตรฐานในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขต่าง ๆ

2. ด้านสิทธิ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนมีสิทธิต่าง ๆ เช่น
2.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ตำารวจ จะเข้าไปตรวจค้นบ้านเรือนของประชาชนไม่ได้ ถ้าไม่มีคำสั่งของศาล
2.2 ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความคุ้มครอง รัฐหรือบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธิที่จะนำทรัพย์สินที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของไปเป็นของตนได้
2.3 ประชาชนมีหลักประกันในเรื่องของความปลอดภัยและการได้รับสวัสดิการในการทำางาน
2.4 ผู้สูงอายุและผู้พิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

3. ด้านเสรีภาพ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำาให้ประชาชนมีเสรีภาพต่าง ๆ เช่น
3.1 เสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา
3.2 เลือกประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายได้ตามที่ตนต้องการ
3.3 สามารถแสดงความคิดเห็นที่ไม่กระทบกระเทือนต่อผู้อื่นหรือไม่ผิดศีลธรรมได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะโดยการพูด การเขียนการพิมพ์ หรือการโฆษณา
3.4 สามารถรวมตัวกันเป็นสมาคม สหภาพ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือองค์กรในรูปแบบอื่น ๆ ได้

กล่าวได้ว่า ภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองในด้านความเสมอภาค สิทธิ และเสรีภาพอย่างมากประชาชนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองและสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการใด ๆ ตามกฎระเบียบที่สังคมกำาหนดไว้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email