ความสำคัญและความหมายของการติดต่อสื่อสาร

1.1.1 ความสำคัญของการติดต่อสื่อสาร

ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานใด ๆ ก็ตามจะต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความคิด อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน งานด้านการติดต่อสื่อสารจึงเป็นหัวใจสำคัญ ที่จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การติดต่อสื่อสาร (Communication) ยังช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก่อให้เกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

โดยสรุป ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน ช่วยในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สำเร็จใจการปฏิบัติงานต่างๆ

Print Friendly, PDF & Email