การเมืองการปกครองของไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 2.2 ป.4/1 

ตอนที่ 10.1 อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

ส 2.2 ป.4/2  

ตอนที่ 10.2 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง

ส 2.2 ป.4/3 

ตอนที่ 10.3 สถาบันพระมหากษัตริย์

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 2.2 ป.4/1             อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
     ส 2.2 ป.4/2            อธิบายบทบาท หน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง
     ส 2.2 ป.4/3            อธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Print Friendly, PDF & Email