วัฒนธรรมไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 2.1 ป.4/4

ตอนที่ 11.1 วัฒนธรรมในภาคต่างๆ ของไทย

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
     ส 2.1 ป.4/4             อธิบายความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email