เทคโนโลยี 1 ป.4

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาหลักการทำงานของโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น (Microsoft office) การสร้างเอกสาร รายงาน ตาราง นำเสนอผลงานผ่านทางข้อความและรูปภาพ ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word) รวมทั้งโปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel) ในการสร้างแผ่นงาน ตาราง นำเสนอแผนภูมิและใช้สูตร หรือฟังก์ชัน ในการคำนวณ เพื่อใช้ในการทำงานต่าง ๆ สามารถสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ ออกแบบงานนำเสนอให้มีความน่าสนใจ ด้วยโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) และสามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานด้วยความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม สามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น ใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ ดูแลรักษาอุปกรณ์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office) ได้

2. ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office) ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ได้

3. ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office) ในการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม

4. บอกวิธีใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2016 ได้อย่างถูกต้อง

5. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2016 ในการสร้างชิ้นงานได้

6. บอกวิธีใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ได้อย่างถูกต้อง

7. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ในการสร้างชิ้นงานได้

8. บอกวิธีใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2016 ได้อย่างถูกต้อง

9. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2016 ในการสร้างชิ้นงานได้

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยสาระสำคัญผลการเรียนเวลา คะแนน
1 รู้จักกับโปรแกรมสำนักงาน
(Microsoft office)
1. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office)
2. ประโยชน์ของการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office)
3. วิธีการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์โปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office)
1. อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office) ได้
2. ใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office) ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ได้
420
2 โปรแกรมประมวลคำ Microsoft word 20161.ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมประมวลผลคำ
2.หน้าที่ของเครื่องมือต่าง ๆ
ในโปรแกรมประมวลผลคำ
3.การแทรกข้อความ
ในโปรแกรมประมวลผลคำ
4.การแทรกภาพประกอบ
ในโปรแกรมประมวลผลคำ
5.การแทรกตารางในโปรแกรมประมวลผลคำ
1. บอกวิธีใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2016 ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2016 ในการสร้างชิ้นงานได้
1050
3 โปรแกรมตารางคำนวณMicrosoft Excel 20161.ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมตารางคำนวณ
2.หน้าที่ของเครื่องมือต่าง ๆ
ในโปรแกรมตารางคำนวณ
3.การใช้งานสูตรพื้นฐานการคำนวณ ในโปรแกรมตารางคำนวณ
1. บอกวิธีใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ในการสร้างชิ้นงานได้
510
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 120
3 โปรแกรมตารางคำนวณMicrosoft Excel 20164.การใช้ฟังก์ชัน ในโปรแกรมตารางคำนวณ
5.การใช้คำสั่ง AutoSum ในโปรแกรมตารางคำนวณ
6.การออกแบบตาราง
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1. บอกวิธีใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมตารางคำนวณ Microsoft Excel 2016 ในการสร้างชิ้นงานได้
510
4 โปรแกรมนำเสนอ
Microsoft PowerPoint
2016
1.ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมโปรแกรมนำเสนอ
2.หน้าที่ของเครื่องมือต่าง ๆ
ในโปรแกรมนำเสนอ
3.การแทรกข้อความ
ในโปรแกรมนำเสนอ
4.การแทรกภาพประกอบ
ในโปรแกรมนำเสนอ
5.การแทรกตารางในโปรแกรมนำเสนอ
6.การสร้างงานนำเสนอแบบมัลติมีเดีย ด้วยโปรแกรมนำเสนอ
1. บอกวิธีใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2016 ได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้เครื่องมือในโปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2016 ในการสร้างชิ้นงานได้
1050
5 Project1.เลือกใช้โปรแกรมสำนักงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจได้อย่างเหมาะสม
2.นำผลงานที่ได้จากโปรแกรมสำนักงาน นำเสนอลงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นความรู้ให้กับบุคคลอื่น
1. ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Microsoft office) ในการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม520
สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2 120
รวม40200
Print Friendly, PDF & Email