การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วย การใช้สิ่งของที่ผลิตในชุมชน

การใช้สินค้าและบริการที่ผลิตในชุมชน เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่ชุมชนอื่น ชุมชนจึงเกิดการพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้า และความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ตัวอย่างชุมชนที่พึ่งพาตนเอง

ชุมชนอำเภอประจันตคาม สานสุ่มไก่

ชาวบ้านในชุมชนอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นำไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่มากมายในจังหวัด มาจักสานเป็นสุ่มไก่ เพื่อขายให้คนในท้องถิ่นและคนที่สนใจทั่วประเทศ เป็นรายได้เสริมในช่วงว่างจากการทำนา ทำสวน ส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ชุมชนหมู่บ้านจำรุงเป็นชุมชนเน้นการพึ่งพาตนเอง

ชุมชนหมู่บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง ส่งเสริมให้คน ในชุมชนรับประทานผักพื้นบ้าน และมีโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ ดังนี้

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านจำรุง : ผลิตข้าวซ้อมมือบรรจุถุงจำหน่าย เพื่อให้คนในชุมชน มีสุขภาพดี สำหรับเศษแกลบและรำนำไปทำาปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มธนาคารขยะ : รับซื้อขยะและมีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้

นอกจากนี้ หมู่บ้านจำรุงยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจเข้ามาสัมผัส ในวิถีชีวิตการพึ่งพาตนเอง โดยมีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนำรายได้มาเป็น กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email