สถานภาพ  บทบาท   สิทธิเสรีภาพ  หน้าที่ของพลเมืองดี