หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย

ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนจะต้องเจอปัญหามากมาย ซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เมื่อเจอปัญหาทุกคนย่อมต้องหาทางแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ ซึ่งการใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และประหยัดเวลา

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การค้นพบปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอนการแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เกมการแก้ปัญหา
Print Friendly, PDF & Email