การแก้ปัญหาอย่างง่าย

แบบทดสอบก่อนเรียน

• การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์
• ปัญหาอย่างง่าย เช่น เกมตัวต่อ ๖-๑๒ ชิ้น การแต่งตัวมาโรงเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน
Print Friendly, PDF & Email