Sensing & Variable   

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

บอกวิธีใช้งานของบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรม คำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)

https://www.bangkokhospital.com/page/bmi

นักเรียนคิดว่า โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ใช้ข้อมูลอะไรเพื่อนำมาคำนวณค่า BMI บ้าง?

กลุ่มบล็อก Sensing

มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การสัมผัส เสียง ระยะเวลา

กลุ่มบล็อก Variable

มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ กับตัวแปร ทั้งตัวแปรเดี่ยว (variable) และรายการ (list) เมื่อเริ่มต้นจะมีเพียงแค่ปุ่มสำหรับให้สร้างตัวแปร หรือรายการ เท่านั้น หลังจากสร้างตัวแปรหรือรายการแล้ว บล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องจึงจะปรากฏให้ใช้งานได้

ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้ เช่น โปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) ตัวแปรที่ใช้คือ น้ำหนัก และส่วนสูง เนื่องจาก การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มีดังสูตรดังนี้

ดังนั้น หากต้องการเขียนโปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI) จะต้องสร้างตัวแปร คือ น้ำหนัก และส่วนสูง และจะต้องแปลงส่วนสูงจากเซนติเมตรให้เป็นเมตร ดังนั้น ตัวแปร (Variable) จะประกอบด้วย 3 ตัวแปรด้วยกัน คือ

  1. น้ำหนัก
  2. ส่วนสูง
  3. ทำส่วนสูงเป็นเมตร

การแปลงค่า ส่วนสูงเซนติเมตร ให้เป็นเมตร จะต้องนำส่วนสูงที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรมาหาร 100

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองในเบื้องต้น เพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเปรียบเทียบตามตาราง ดังนี้

Print Friendly, PDF & Email