การค้นหาข้อมูล

อุปกรณ์เทคโนโลยีหลายชนิดสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น เราใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วนำาข้อมูลไปดำเนินการในลักษณะต่างๆ เช่น ทำรายงาน นำเสนองาน

อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถเชื่อต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลและบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจ วิธีการอ่านข้อมูลจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจ ส่วนการค้นหาข้อมูลนิยมใช้ Search Engine เช่น Google เมื่อเรียกใช้งานจะแสดงหน้าจอ

เว็บไซต์ Google ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูลที่เราสนใจ โดยใช้ Search Engine นั้น จะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า คำค้น (keyword) เมื่อป้อนคำค้นที่ต้องการค้นหาลงไปแล้วกด Enter จะพบข้อมูลรายการต่าง ๆ แสดงออกมา

ตัวอย่าง การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับถ่านไฟฉาย โดยป้อนคำาค้นว่า “ถ่านไฟฉาย”

การป้อนคำค้นในเว็บไซต์ Google

เมื่อป้อน คำค้น (keyword) ลงไปแล้วกด Enter โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกมาให้เห็นจำานวนมาก เราสามารถใช้เมาส์เลือกไปยังหัวข้อที่ต้องการได้ทันที

เว็บเพจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับถ่านไฟฉาย
คลิกเรื่องต่อไป


Print Friendly, PDF & Email