สคริปต์ (Script)

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email