หน่วยการเรียนรู้ที่  5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลมากมายที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น    เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ แต่เทคโนโลยีก็มีผลกระทบเช่นกันถ้าใช้งานอย่างไม่เหมาะสม    ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่มักมาจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เราควรมีข้อตกลงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายโดยอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถค้นหาข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีบริการต่าง ๆ ที่ทำให้แสดงความคิดเห็นได้ง่ายขึ้นและกว้างขึ้นอีกด้วย

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต
Print Friendly, PDF & Email