บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิก

 ผู้ตาม คือ สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ตามที่ผู้นำได้ให้คำแนะนำ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตามหรือสมาชิก

การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีจะส่งผลให้การทำงานประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email