การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

ก่อนจะเริ่มเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Scratch จำเป็นจะต้องเรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม โดย การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างหรือการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง คือ การกำหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน โดยมีโครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence)  การเลือกกระทำตามเงื่อนไข (Decision)  และการทำแบบวนซ้ำ (Loop)

มีกิจวัตรประจำวันหลายอย่าง ที่ต้องทำแบบวนซ้ำ เช่น

  1. การแปรงฟัน จะมีขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำ คือ ขั้นตอนของการแปรงฟัน และบ้วนปาก จะหยุดทำก็ต่อเมื่อฟันสะอาดแล้ว
  2. การรับประทานอาหาร นักเรียนรับประทานอาหารโดยตักอาหารเข้าปากหลาย ๆ คำ จนกระทั่งอิ่มแล้ว จึงหยุดรับประทาน
  3. การจัดหนังสือใส่กระเป๋า นักเรียนจัดสมุด หนังสือ ใส่กระเป๋า เพื่อนำไปโรงเรียนทีละเล่ม จนครบทุกวิชาลงในกระเป่า จึงหยุดจัดสมุดหนังสือลงกระเป๋า

โดยสรุป การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop) เป็นการนำคำสั่งมาทำงานซ้ำหลาย ๆ รอบ จะทำงานกี่รอบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดจำนวนรอบที่แน่นอน เมื่อเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมสั้นลง ซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำมีรูปแบบการเขียนหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

กิจกรรม 2.2

Print Friendly, PDF & Email