หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม ป.1

การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น ใช้บัตรคำสั่งแสดงการเขียนโปรแกรม Code.org

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โปรแกรมเปลี่ยนรูปร่างและย้ายตัวละคร
Print Friendly, PDF & Email