นำเสนอโปรแกรม (Program Present)                         

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม

เมื่อนักเรียนต้องเล่นเกมหนึ่งเกม นักเรียนจะทราบได้อย่างไร ว่า เกมนั้น มีวิธีการเล่นอย่างไร

การนำเสนอโปรแกรม (Program Present) คือ การนำเสนอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่จะต้องใช้กับโปรแกรม ตลอดจนผลลัพธ์ที่จะได้จากโปรแกรม การทำโปรแกรมทุกโปรแกรมจึงควรต้องทำเอกสารกำกับ เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงเมื่อจะใช้งานโปรแกรมและเมื่อต้องการแก้ไขปรับปรุง โปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมที่จัดทำ ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม
  2. รายละเอียดโปรแกรม
  3. วิธีการใช้โปรแกรม

การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม บายเพิ่มเติม ว่า ในการนำเสนอที่ดี ่มเติมจะทราบได้อย่างไร ว่า เกมนั้น มีวิเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาโปรแกรม และอาจจะเริ่มทำไปพร้อมกับการเขียนโปรแกรม เอกสารประกอบโปรแกรมที่ต้องจัดทำมีอยู่ 2 ประเภทคือ คู่มือผู้ใช้ (User’s Manual) และคู่มือนักเขียนโปรแกรม (Programmers Manual) โดยคู่มือผู้ใช้จะช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้าใจวัตถุประสงค์และใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วนคู่มือนักเขียนโปรแกรมจะช่วยในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมในอนาคต

Print Friendly, PDF & Email