การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน

การออกแบบโปรแกรมด้วยผังงาน เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรม ด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่างๆ โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงานมีดังนี้

สัญลักษณ์ ผังงาน

วิธีการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานเป็นวิธีที่นิยมที่สุดเพราะสามารถอธิบายการทำงานต่างๆได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบอีกทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมจริงในอนาคตได้

ผังงาน คือ การใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์แสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในลักษณะที่เชื่อมต่อกันแทนคำพูดคำอธิบายหรือข้อความที่มีขนาดยาว เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงานได้อย่างชัดเจนและจัดลำดับความคิดได้อย่างถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องซึ่งผังงานสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทครอบคลุม (1) ผังงานระบบและ (2) ผังงานโปรแกรม

ตัวอย่าง การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน

วายุออกแบบโปรแกรม แสดงขั้นตอนการทำงานของพัดลมด้วยการเขียนผังงานดังนี้

โปรแกรมแสดงขั้นตอนการทำงานของพัดลม
Print Friendly, PDF & Email