เขียนโปรแกรม (Program Coding)                             

จุดประสงค์ที่คาดหวัง

ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม

บล็อกคำสั่ง ให้ตัวละครเคลื่อนที่ ในโปรแกรม Scratch อยู่ในกลุ่มบล็อกคำสั่งใด

หากผังงานที่ผู้เรียนได้ออกแบบไว้ เป็น โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Repetition Structure) ซึ่งก็คือ การทำงานของโปรแกรมวนซ้ำ สามารถใช้บล็อกคำสั่ง forever และ บล็อกคำสั่ง Repeat และถ้าการทำงานโปรแกรมเป็นการวนซ้ำแบบมีเงื่อนไข สามารถใช้บล็อกคำสั่ง repeat untilเพื่อควบคุมการทำงาน

หากผังงานที่ผู้เรียนได้ออกแบบไว้ เป็น โครงสร้างแบบมีทางเลือก (Selection Structure) ซึ่งก็คือการทำงานแบบมีเงื่อนไข สามารถใช้บล็อกคำสั่ง if then และ if then else เพื่อควบคุมการทำงาน

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย จะต้องมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Testing and Debugging the Program) ซึ่ง วิธีที่จะตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม คือ

  1. ตรวจสอบด้วยตนเอง (Self Checking)
  2. ตรวจสอบด้วยการแปลโปรแกรม (Translating)

หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย ผู้เรียนจะต้องเขียนอธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม หรือ เกม พอสังเขป เพื่อให้ ช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่จะต้องใช้กับโปรแกรม ตลอดจนผลลัพธ์ที่จะได้จากโปรแกรม

Print Friendly, PDF & Email