สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

ผู้บริโภคที่ดีควรเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ. ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยการออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานตามชนิดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มี 2 รูปแบบ ครอบคลุม (1) แบบไม่บังคับ และ (2) แบบบังคับ

1 เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นและให้การรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ สมอ.

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายสำาหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เช่น บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป น้ำปลา ผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ด้วยความสมัครใจ

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น สายไฟฟ้า ถังดับเพลิง ผงซักฟอก

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

2. เครื่องหมายที่กำหนดขึ้นและให้การรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.

เป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและยา สินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองนี้ เช่น นม ขนม น้ำดื่ม ครีมบำรุงผิว

เครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและยา

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email