กระบวนการทำงานที่มีการทำงานแบบวนซ้ำหรือเงื่อนไข

กระบวนการแก้ปัญหาสามารถใช้ได้ในหลายกรณีทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำาวัน หรือการเล่นเกมต่าง ๆ การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบพิจารณาวิธีการต่างๆจะเป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

เกมหรือปัญหาหลายปัญหาจะทำงานแบบวนซํ้าและมีเงื่อนไขอยู่ภายในด้วยบางปัญหาการทำงานแบบวนซํ้าจะช่วยให้การแก้ปัญหาสำเร็จ โดยจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียดด้วย

การแก้ปัญหานี้จะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด กระบวนการแก้ปัญหาสามารถใช้ได้ในหลายกรณีทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำ วัน การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ จะเป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

กระบวนการทำซํ้าเป็นกระบวนการแก้ปัญหา สามารถใช้ได้ในหลายกรณีทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำวัน หรือการเล่นเกมต่าง ๆ การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การพิจารณาวิธีการต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email