ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

ความขัดแย้ง หมายถึง สิ่งที่มีความเห็นไม่ตรงกันการกระทำที่ไปด้วยกันไม่ได้ ความขัดแย้งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ความขัดแย้งจากความคิดเห็น และ (2) ความขัดแย้งจากการกระทำ
1. ความขัดแย้งจากความคิดเห็น หมายถึง การมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือแตกต่างกันระหว่างบุคคล
2. ความขัดแย้งจากการกระทำ หมายถึง การกระทำที่ไม่ลงรอย ขัดขืนหรือต่อต้านกันระหว่างบุคคล


ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้

เมื่อบุคคลมีความคิดเห็นหรือการกระทำที่ไม่ตรงกันในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง จะทำให้เกิดความขัดแย้งได้เสมอ ดังนั้น การเรียนรู้การทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน การหาสาเหตุของความขัดแย้ง และการหันหน้ามาร่วมมือกันเพื่อหาทางออกในการแก้ไขความขัดแย้งให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

ปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง
Print Friendly, PDF & Email