หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา ป.1

ในชีวิตประจำวันทุกคนย่อมพบกับปัญหา เมื่อเรารู้จักปัญหาแล้วจะสามารถหาวิธีแก้ปัญหาได้ ซึ่งวิธีแก้ปัญหามีได้หลายวิธี และวิธีแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ ขั้นตอนการแก้ปัญหา

โครงสร้างการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รู้จักปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้ปัญหาหลายวิธี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอน
Print Friendly, PDF & Email