หลักการและวิธีการเลือกบริโภค

1. เลือกซื้อเฉพาะสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต เท่านั้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย
2. เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม
3. ซื้อสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
4. ไม่เลือกซื้อสินค้าและบริการตามคำโฆษณาชวนเชื่อ
5. ไม่ควรซื้อสินค้าและบริการอย่างฟุ่มเฟือย

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email