การนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 4.1 การนำเสนอข้อมูล

  • 4.1.1 การรวบรวมข้อมูล ทำได้โดยกำหนดหัวข้อที่ต้องการ เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก
  • 4.1.2 การประมวลผลอย่างง่าย เช่น เปรียบเทียบจัดกลุ่ม เรียงลำดับ การหาผลรวม
  • 4.1.3 วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน)
  • 4.1.4 การนำเสนอข้อมูลทำได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม เช่น การบอกเล่า เอกสารรายงานโปสเตอร์โปรแกรมนำเสนอ
  • 4.1.5 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การสำรวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานเพื่อประมวลผลข้อมูลรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการอาหารสำหรับ ๕ วัน ใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอผลการสำรวจรายการอาหารที่เป็น
  • 4.1.6 ทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ
แบบทดสอบหลังเรียน

Print Friendly, PDF & Email